آیا دوست دارید به هنگام چت کردن در یاهومسنجر طراوات تازه ای به این مسنجر محبوب ببخشید؟ در این ترفند قصد داریم نحوه قرار دادن تصاویر و شکلک های جذاب و زیبا را در صفحه چت یاهو به وسیله کدهایی به شما بیاموزیم.


کافی است در صفحه چت روم و یا هنگام چت خصوصی با دوستانتان کدهای زیر را در قسمت تایپ متون Copy و Paste نموده و ارسال کنید. ترجیحأ رنگ فونت را قرمز یا رنگ شاد دیگری کنید. شما میتوانید متن های موجود در میان کدها را نیز به سلیقه خود تغییر دهید.

<font face="webdings"><font data-xsize="27">ZZ<font face="script"><font data-xsize="30">Salam!>:D<khoobi? :-"<font face="webdings"><font data-xsize="27">ZZ

<font data-xsize="20">Tarfandestan:-".com[-o<<font face="webdings"><font data-xsize="28">MKPDJEMMa

<font face="webdings"><font data-xsize="16">Y<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="32">Z<font face="arial"><font data-xsize="20">Tarfaandestan<font face="webdings"><font data-xsize="28">d<font face="arial"><font data-xsize="20">.com<font face="webdings"><font data-xsize="32">Z<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="16">Y


:X
<font face="wingdings"><font data-xsize="23">{{{{{{{{{{
vvS<font face="arial"><font data-xsize="13"> Happy New Year <font face="wingdings"><font data-xsize="23">Svv
{{{{{{{{{{
:X


<font face="wingdings"><font data-xsize="18">{<font data-xsize="22">{<font data-xsize="28">{o=><font data-xsize="30">Mo-><font data-xsize="28">|<font data-xsize="22">|<font data-xsize="18">|

%%-<font face="wingdings"><font data-xsize="26">«<font data-xsize="22">«<font data-xsize="16">«:D/<font face="script"><font data-xsize="30">Tarfandestan<font face="wingdings">:D/<font data-xsize="16">«<font data-xsize="22">«<font data-xsize="26">«<font data-xsize="10"><font face="arial"data-xsize="10">%%-


<font face="webdings"><font data-xsize="6"><font color="FF6666">Y<font data-xsize="10"><font color="6600FF">Y<font data-xsize="14"><font color="FF0099">Y<font data-xsize="18"><font color="33CC33">Y<font data-xsize="22"><font color="FFFF33">Y<font data-xsize="26"><font color="990099">Y<font data-xsize="26"><font color="990099">Y<font data-xsize="22"><font color="FFFF33">Y<font data-xsize="18"><font color="33CC33">Y<font data-xsize="14"><font color="FF0099">Y<font data-xsize="10"><font color="6600FF">Y<font data-xsize="6"><font color="FF6666">Y


<font face="wingdings"><font data-xsize="12"><font color="FF00CC">{<font data-xsize="16"><font color="6600FF">{<font data-xsize="18"><font color="FF0099">{<font data-xsize="20"><font color="9966FF">{<font data-xsize="22"><font color="FF6699">{<font data-xsize="24"><font color="990099">{<font face="arial"data-xsize="18"><font color="CC0033">@};-<font face="wingdings"><font data-xsize="24"><font color="990099">{<font data-xsize="22"><font color="FF6699">{<font data-xsize="20"><font color="9966FF">{<font data-xsize="18"><font color="FF0099">{<font data-xsize="16"><font color="6600FF">{<font data-xsize="12"><font color="FF00CC">{

<font face="webdings"><font data-xsize="35"><font color="FF6666">ZZZZZ

<font face="webdings"><font data-xsize="16">Y<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="32">Z<font face="arial"><font data-xsize="20">Salam!<font face="webdings"><font data-xsize="28">d<font face="arial"><font data-xsize="20">Khoobi?<font face="webdings"><font data-xsize="32">Z<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="16">Y